Magyarul Magyarul In English In English

dr. Bianka Benedek
handwriting expert

– Az írásszakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

2012. évi C. törvény Büntető törvénykönyv

Közokirat-hamisítás
342. § (1) Aki
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljon közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hamis magánokirat felhasználása
345. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

– Az írásszakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről

A szakértői vélemény:
16. § (1) Az igazságügyi szakértő a szakvélemény tartalmával összefüggésben nem utasítható.
(2) Az igazságügyi szakértő a szakvéleményt - a kirendelő hatóság intézkedésének megfelelően - írásban, szóban vagy elektronikus kézbesítés útján terjeszti elő. *
(3) A szakvélemény magában foglalja a kirendelő hatóság által feltett kérdések megválaszolását, továbbá a feltett kérdésekkel összefüggő más szükséges megállapítások közlését.
(4) Az igazságügyi szakértő az írásbeli szakvéleményt aláírásával köteles ellátni, és köteles azon feltüntetni a nyilvántartási számát. A szakvéleményt az igazságügyi szakértő ellátja bélyegzőjével is. A bélyegző feltünteti az igazságügyi szakértő nevét, az igazságügyi szakértői igazolványban meghatározott szakterületét és nyilvántartási számát. A bélyegzőn az állami címer nem használható.
* az általam készített szakvéleményeket a hatóság, mint megbízó minden esetben, míg a magánúton kért megbízó kérés esetén elektronikus formában is (vélemény .PDF formátumú nyomtatható, de nem módosítható dokumentumként, írásminták .JPG formátumú 600 dpi felbontású képként) megkapja.

Részletek a törvényből:
2. § (1) Igazságügyi szakértői tevékenységet -a (3) bekezdésben foglaltak kivétellel- az erre feljogosított
a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő),
b) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság), valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás),
c) e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény,
d) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet),
e)külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv [a továbbiakban az a)-f) pont e törvény alkalmazásában együtt: szakértő] végezhet.
(3)Szakértő hiányában a szakértői feladat ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező eseti szakértő is igénybe vehető. Az eseti szakértő jogaira és kötelezettségeire e törvény rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

– Laws

Further laws

01.

3/1986. (II.21.) IM rendelet Az igazságügyi szakértők díjazásáról

02.

1998. évi XIX. törvény a Büntető eljárásról

03.

31/2003 (VI.24.) IM.PM-BM együttes rendelet a bűnügyi költségek előlegzéséről

04.

23 May 2005 (Act XLVII of 2005) on the judicial expert activities

05.

23 May 2005 (Act XLVIII of 2005) on the delegation of the judicial expert in non-legal proceedings and on the modification of the Act III of 1952 on the Civil Procedure

06.

31/2008 =VII.31.) IRM rendelet Az igazságügyi szakértői működésről

07.

The Code of Ethics of the judicial expert activities

08.

The rules of how to become a judicial exper

Statistics – Thursday 25 April 2024

This page has been seen by 242718 visitors since Thursday 1 May 2008.